Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Drobné sakrální objekty

(Architektonické památky chotýšanské farnosti)

Socha sv. Jana Nepomuckého

Jedná se o barokní sochu sv. Jana Nepomuckého ze žlutého pískovce na kamenném podstavci datovaným rokem 1794 stojící u vchodu na hřbitov ve výklenku ohradní zdi.

Říká se tu krátce „U svatého Jána“. V těchto místech stávala už od pradávných dob panská kovárna a to až do r. 1806, kdy vyhořela. O místo, kde stála, rozšířil majitel chotýšanského panství hrabě František Adam z Vrtby zámeckou zahradu, při níž dal postavit zmíněnou sochu. Stromy kolem této sochy zvané „klenky“ vysázel dne 5. dubna 1866 tehdejší panský zahradník Jan Dušek.

Na podstavci uprostřed písmen je vrtbovský znak (tři parohy), vlevo písmena F. A., vpravo W. a dvojčíslí 94. Zřejmě jde o monogram již zmíněného majitele panství F. A. z Vrtby.

Podle odborného posudku se jedná o dílo, které pravděpodobně pochází od následovníka sochařského mistra I. F. Platzera, hlavního představitele české sochařské plastiky druhé poloviny 18. století, vyučeného ve Vídni.

Ještě v nedávné době byla tato socha v havarijním stavu a hrozilo jí nebezpečí zkázy. V roce 2004 byla socha podrobena kompletnímu odbornému restaurátorskému zákroku vlašimským restaurátorem a sochařem Danielem Talaverou. Stavební firma Pazdera z Vlašimi, která má celou tuto akci na starosti opravila pro sochu podstavec a upraven výklenek. Nad sochou též byla vkusně zbudována dřevěná stříška.


Kamenný kříž na návsi

Uprostřed obce, vedle pomníku padlých vojínů z první světové války, stojí starý, kamenný kříž na zděném podstavci. V prvním díle farní kroniky se dočítáme: „Byl postaven 28. září v den sv. Václava roku 1881 mezi morušovým stromovým, které jest sázeno zdejším řídícím učitelem Janem  Navrátilem. Tento kamenný kříž byl slavnostně vysvěcen místním farářem P. Janem Šudou za doprovodu hudby a střelby z hmoždířů. Kamenný kříž věnoval pan farář, podstavec dala zhotovit svým nákladem obec.“

Takto zmiňuje o tomto kříži chotýšanská farní kronika:

Nejprve tento kříž stál o několik metrů dál směrem na západ. Až v roce 1928 po postavení výše uvedeném pomníku padlých vojínů a vybudování malého parčíku kolem, byl tento kříž přestěhován na druhou stranu pomníku, kde stojí dodnes. V roce 2004 byl tento kamenný kříž stavební firmou Pazdera odborně očištěn a zděný podstavec opraven.


Kříž u vodojemu

Na kopci nad obcí Chotýšany, směrem na Bořeňovice stál při pravé straně bořeňovické silnice velký kamenný kříž se žulovým podstavcem.

Podle historických záznamů ho tam dal postavit na tzv. „Šedinovém kopci“ – Vojtěch Vacek, bývalý majitel statku čp. 31, později měšťan v Benešově. Současně daroval na chudé v tehdejší měně pět zlatých. Kříž byl 15. září 1895 vysvěcen.

Kříž byl ohrazen železnou kovanou ohrádkou, v níž kvetly keře růží. Tento kamenný kříž byl v roce 1991 povalen a rozbit neznámými vandaly. Během tohoto roku byl kříž nahrazen křížem litinovým na žulovém podstavci. Při výročí vzniku republiky 28. října 1998 zde byly slavnostně vysazeny dvě lipky a o dva roky později další dvě vzrostlejší lipky vpředu. I tento litinový kříž společně se žulovým podstavcem byl v roce 2004 asanován stavební firmou Pazdera.


Litinový kříž u rybníka Císaře

Původní litinový kříž na kamenném podstavci zvaný také „Kuthanův křížek“ se nalézá na rozcestí u rybníka „Císař“, kde se také postaru říkalo „V moruších“. Je zmiňován r. 1893, kdy byl dne 21. října poražen splašeným dobytkem hnaným obecním pastýřem z pastvy. Na čtyři kusy přeražený kříž opravil chotýšanský kovář Josef Jukl a do kdy zde vydržel, není známo.

Časem byl nahrazený dalším litinovým křížem na žulovém podstavci, ale i ten byl asi v 80. letech zničen vandaly. Asi v r. 1990 byl nahrazen novým litinovým křížkem s kamenným podstavcem, který tu stojí mezi dvěma lípami dodnes. Litinový kříž společně se žulovým podstavcem byl v roce 2004 asanován stavební firmou Pazdera.


Kaplička u cesty k mlýnu „U Váňů“

Tato výklenková pilířová „Boží muka“ stojí při cestě od Chotýšan v místech, kde se rozdvojuje k osadě Onšovice a k bývalému chotýšanskému mlýnu zvaného „U Váňů“ po bývalém majiteli. Postavení této kapličky, nebo-li „Božího muka“, není datováno. Stáří lze přibližně odhadnout jen podle dvou lip (dříve 3 lip a 1 topolu), mezi kterými byla kaplička postavena. Na pilíři kapličky je nasazena hlavice z černé leštěné žuly s prosklenou nikou a nahoře zasazenou plechovou šesticípou hvězdou. Pravděpodobně se jedná o hvězdu, která je atributem z pětice používaných šesticípých hvězd sv. Jana Nepomuckého. V proskleném výklenku kdysi stály ze dřeva vyřezávané sošky P. Marie Lurdské a Bernardetty Soubirousové. Sošky byly kdysi ukradeny.

Začátkem roku 1998 při neodborně zaměřené cestě od Chotýšan do bývalého mlýna byla část trojúhelníkového prostoru, kde zbývalo torzo odumřelé 3 lípy a místo po bývalém topolu až těsně ke kapličce odbagrováno.

Až v roce 2004 byla stavební firmou Pazdera kaplička opravena a nově zasklenou nikou pootočena k nově opravené silnici. Ještě týž rok byla při kapličce z kamene vyzděna zabezpečující zídka, s kterou původní projekt rekonstrukce nepočítal. Tyto terénní úpravy hradila obec. O rok později byla poražena druhá lípa, která byla prasklá. Místo ní byla zasazena nová lipka.

Realizátorem oprav výše uvedených akcí se stal mikroregion CHOPOS, který získal na opravu finanční dotaci z programu rehabilitace drobných sakrálních objektů.


Náhrobek u kostela sv. Havla

U jižní strany kostelní věže je postaven mramorový náhrobek s erbem hrabat z Vrtby. Poslední majitel chotý-šanského panství toho jména, Adam František hrabě z Vrtby, zemřel ve Vídni 3. 9. 1807. Jeho posledním přáním bylo, aby byl pochován zde na chotýšanském hřbitově. Jeho přátelé a dědici hrabata Vratislavové z Mitrovic mu postavili mramorový náhrobek, na kterém je tento nápis:

„Zde odpočívá vysoce urozený pán Adam František z Vrtby, pán na Chotýšanech, Voticích, Olbramovicích a Janovicích, zesnul dne 3. září 1807 v 61. roce věku svého.“

Dole na pomníku bylo psáno:

„Postaven tento pomník od vděčných dědiců hrabat Vratislavů r. 1864.“

Náhrobek z růžového mramoru je velmi zuboženém stavu, jehož nápisy jsou téměř nečitelné, by si určitě zasloužil důkladnou asanaci!

Boží muka – dřevěná skříňka se sv. obrázkem Panny Marie na dřevěném sloupku

O tomto sv. obrázku na rozcestí silnice vedoucí z Chotýšan do Takonína a na Pařezí u stavení čp. 60 nejsou žádné záznamy. Dle nejstarších pamětníků zde stojí asi 100 let. Obrázek Panny Marie v roce 1970 přemaloval Jiří Teska. O tyto „Boží muka“ a vzorně upravené okolí pečuje rodina Pičmanova z přilehlého stavení.


Obrázek „U sv. Anny“ na osadě Křemení.

Toto boží muka s obrázkem „sv. Anny“, je zasazen do dřevěné desky se stříškou na kovové tyči na kamenném soklu. Stojí mezi dvěma jasany při levé straně státní silnici vedoucí z Benešova do Vlašimi přes osadu Křemení.

Dle vyprávění prý byl na tomto místě lupiči oloupen a těžce potlučen nějaký občan z Jemniště. Z důvodu, že toto zranění přežil, nechal tento neznámí občan u zdejších, v té době bažin uprostřed lesa protínajícího „císařskou silnicí“ postavit svatý obrázek, kde se dosud říká „U sv. Anny“.

V roce 2004 byla tato „Boží muka“ odborně zrekonstruována stavební firmou Pazdera z Vlašimi.

V současné době již po několik generací toto pietní místo udržuje rodina Zelenkova - Radíkova.


Kaplička se zvoničkou na osadě Pařezí

Kaplička byla postavena v roce 1933 za přispění dobrodinců, např. komtesa Gabriela Šternberková darovala stavební materiál, duchovní správce sochu P. Marie Lurdské a zvon, pan Malimánek daroval oltář. Jiní věnovali část zahrady pro stavební místo a všichni zdarma pracovali. Kaplička byla 13. srpna téhož roku vysvěcena
a zasvěcena P. Marii Lurdské.

Na návsi byla v r. 1933 vystavěna kaplička zasvěcená Panně Marii Lurdské. Pozemek a práci poskytli místní občané, finančně přispěla komtesa Gabriela Šternberková (stavební materiál), duchovní správce obce (socha M. Lurdské a zvon), manžel G. Šternberkové p. Malimánek (oltář). Kaplička byla vysvěcena 13. VIII. 1933. V r. 1975 byla svépomocí občanů opravena (náhrada střešních tašek plechovou krytinou, omítky). V kapličce mnoho let třikrát denně zvonil p. Štěpánek, později se zvonilo už jen při nejsmutnějších příležitostech (umíráček). Interiér kapličky vyčistil a pěkně upravil p. Josef Matoušek na jaře r. 2000.

 V roce 2012 provedla firma R. Bouchal z Brodku u Přerova automatické zvonění kapličky na elektrický pohon. Celou tuto akci uhradila Obec Chotýšany. Dne 8. září 2012 proběhlo na Pařezí před kapličkou setkání „Pařezáků“, při kterém proběhla odpolední bohoslužba. Tu sloužil pan farář A. Košmidek z Bystřice, který nové zvonění kapličky vysvětil.

„Adamův“ kříž u Městečka

Na rozcestí státní silnice a bývalé vozové cesty od Městečka k Chotýšanům stojí železný kříž na žulovém podstavci. Byl postaven na památku smutné události, kdy náhle na tomto místě zemřel u mezníku dne 27. dubna 1891 rolník z Městečka – Matěj Douběta ve věku 69 let, když rozséval jetel. Říkalo se u nich „U Adamů“, proto se dodnes udrželo toto pojmenování. V roce 1996 tento kříž s podstavcem opět zvelebil František Tůma ml. z Městečka č.p. 4, z bývalého rodného Doubětova statku.


Kaplička se zvoničkou v Městečku

Jedná se o zděnou kapličku se zvoničkou, původně mezi čtyřmi lípami s dřevěným plůtkem. O založení a zasvěcení kapličky se nepodařilo se získat žádné informace. Proto zde uvádíme odborný popis, který vypracovala 11. 2. 1997 ing. arch. Glosová z Památkového ústavu Středních Čech:

„Drobná kaplička obdélníkového půdorysu se sešikmenými (seříznutými) rohy, které tvoří současně nárožní lizény. Stříška sedlová, štít tvoří vpředu i vzadu trojúhelníkový tympanon, lemovaný jednoduchou římsou. Pod střechou probíhá po celém obvodu stavby jednoduše členěná římsa. Vchod z přední strany je lemován omítkovým portálem, zaklenutým stlačeným segmentem. Portál je opatřen po stranách čtvercovými hlavicemi dórského typu, pilastry dole sedí na patkách, ve středu má závěrový klenák. Nad portálem je nika pro umístnění sošky, lemovaná šambránou, nika má půlkruhový záklenek. Z bočních stran je kaple osvětlena sdruženými okénky se záklenkem trojúhelníkového tvaru. Okénka jsou lemována společnou šambránou.

Kapli dominuje dřevěná věžička se zvonkem, zastřešená jehlancovou stříškou. Dřevěné sloupky vížky a její nadpaží opakují architekturu vchodového portálu, včetně stlačeného oblouku. Krytina střechy kaple je z pálených tašek bobrovek, věžičky z pozinkovaného plechu. Hladká omítka kapličky je dvoubarevná - plochy okrové, tektonické články bílé. Kaple je lemována dvěma vzrostlými lípami, před vchodem stojí litinový kříž. Kaple pochází patrně z 19. století.“

Celková rekonstrukce kapličky s novým dřevěným plotem se železnou brankou proběhla během října a listopadu r. 1997, kterou provedla firma Universtav. Celkovou částku 201.000,- Kč hradila obec Chotýšany

Původní čtyři velké lípy kolem kapličky byly poraženy při rekonstrukci v roce 1997. V roce 2000 byly vysazeny lípy nové.

V ohradě před kapličkou stojí na nízkém kamenném soklu litinový kříž s Kristem a cedulí s nápisem „pochválen buď Ježíš Kristus“. Kříž byl v roce 2004 stavební firmou Pazdera z Vlašimi odborně ošetřen a zakonzervován. O jeho původu nejsou též žádné záznamy!

Rodina Tůmových z vedlejšího statku čp. 4 opatruje z této kapličky dřevěnou polychromovanou asi 60 cm vysokou sošku sv. Jana Nepomuckého. Ta se zde vystavuje pouze při církevních obřadech. V roce 2007 byl z kapličky ukraden plechový betlém s porcelánovými figurkami.

Během srpna 2011 byla v osadě Městečko v rámci přípravy oslav opravena zdejší kaplička, kterou provedl pan Milan Štecher z Chotýšan. Jednalo se převážně o opravu omítek zevnitř i zvenku, kterou uhradila Obec Chotýšany.

Dne 17. května 2012 provedla firma R. Bouchal elektrický pohon automatického zvonění kapličky. Automatické zvonění, které bylo provedeno k ocelolitinovém zvonku o průměru 36 cm, je nastaveno na 12. a 18. hodinu. Zhotovení celého díla včetně elektrického přívodu ke kapličce hradila obec Chotýšany.

I zde proběhla dne 8. září 2012  odpolední bohoslužba, kterou sloužil pan farář A. Košmidek z Bystřice, jež vysvětil nové zvonění kapličky.


Kříž na Toulově u zastávky v katastru Městečko

„U vozové cesty vedoucí ze státní silnice do Toulova dvora, stával donedávna vysoký, dřevěný kříž s klekátkem,

Ohraničený dřevěným plůtkem. Z bezpečnostních důvodů byl tento kříž potom odstraněn. Dnes po něm tam není už ani památky.“

Takto popisuje v Památníku naší vesnice kronikář Josef Šimek, který do něj pořídil fotografii z roku 1950.

Dle farní kroniky byl tento původní dřevěný kříž s Kristem vysvěcen v r. 1893. V pozdější době byl tento dřevěný kříž nahrazen litinovým křížem se žulovým podstavcem mezi dvěma vzrostlými lípami.

Jelikož jedna lípa později praskla, byla poražena a nahrazena novou.

V roce 2004 byl tento kříž s kamenným podstavcem stavební firmou Pazdera z Vlašimi odborně  ošetřen a zakonzervován. I tato akce byla financována v rámci rehabilitace drobných sakrálních objektů mikroregionu  CHOPOS.


„Doubětův“ kříž v poli v osadě Městečko

Tento asi 120 cm vysoký litinový kříž s Kristem a cedulí na betonovém soklu se nachází severně od osady Městečko v poli nad Tůmovým statkem č.p. 4. Kříž byl původně osazen v kované ohrádce, dnes již odstraněné.

Na zcela poničeném a ledabyle vyztuženém litinovém kříži je na ceduli nápis:

 Dle výpovědi pamětníků byl tento kříž postaven na paměť padlého vojína Josefa Douběty v I. světové válce z blízkého statku č.p. 4.


Kapličky, křížky a další drobné památky

Rehabilitace drobných sakrálních objektů a vybudování muzea - tak se jmenuje projekt realizovaný v obcích mikroregionu CHOPOS. Také na území obce Chotýšany se tento projekt již rozeběhl. Stavební firma Václav Pazdera, která má celou akci na starosti, zahájila první práce.

A co se tedy děje? Jako první se dočkala socha svatého Jana Nepomuckého. Na starosti ji má restaurátor a sochař pan Talavera z Vlašimi. Socha byla rozebrána, sejmuta a odvezena do ateliéru. V průběhu roku bude postupně zakonzervována, kompletně zrestaurována a následně umístěna zpět na své místo. Tam se dočká také svého nového zastřešení. Zatím se uvažuje o lehké konstrukci kryté břidlicovou střechou.

Mezi dalšími památkami zařazenými do oprav jsou křížek u památníků padlých, boží muka u lip při cestě na Green Valley, křížek u hřiště a u vodojemu, křížek na Smikově, boží muka u sv. Anny. Některé objekty budou odvezeny do ateliéru - jako např. křížek u Smikova, jiné budou restaurovány na svém stanovišti.

Jistě jste si všimli také kapličky na Sušici u odbočky na zámek Jemniště, je to zatím nejviditelnější oprava, kterou můžete vidět. A zrovna tato kaplička je ukázkou dobré práce, kterou firma pana Pazdery na našich drobných památkách odvádí.

Celá akce bude dokončena do konce září - nejdéle bude trvat restaurování sochy. Ostatní objekty budou dokončeny v měsíci červnu. Sami můžete sledovat, zda se finanční prostředky obcí a také Evropské unie, od které jsme na tuto akci získali finanční dotaci, investují dobře.

Chotýšanské noviny - Václav Pošmurný

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 14 °C
pondělí 17. 6. oblačno 27/15 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 28/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/13 °C

Virtuální prohlídka obce

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY